Terekenin Tespiti Davasında Yetkili Mahkeme

Kilim Gazetesi yazarı Avukat Bahar Özmen, mirasçı olan ve yurtdışında yaşayan birçok gurbetçinin, Türkiye’de yürüyecek miras işlemleri ile ilgili nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini anlatan makalesinde, yapılması gereken ilk şeyin mirasbırakanın terekesinin tespit edilmesine vurgu yaptı.

  • 27 Temmuz 2023
  • 752

Avukat Özmen’in işte o yazısı:

Mirasçı olan ve yurtdışında yaşayan birçok vatandaşımız, Türkiye’de yürüyecek miras işlemleri ile ilgili nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine karar verememektedirler. Bazı durumlarda aile fertleri ile iletişim kopuklukları olması sebebiyle, murisin bıraktığı mirasın neyden ibaret olduğunu da bilememektedir. Mirasbırakanın üzerine kayıtlı taşınmazlar, taşınırlar, banka hesabında bulunan para veya borçları hakkında yurtdışındaki mirasçılar bihaberdir. Bu durumda yapılması gereken ilk şey mirasbırakanın terekesinin tespit edilmesidir.

Tereke, mirasbırakanın ölümü sonrasında kalan aktif ve pasif malvarlığının tamamını ifade eder. Terekenin varlığının ve varlığı halinde neleri kapsadığını belirlemek için açılacak olan dava, Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde bir tespit davası niteliğinde olan, terekenin tespiti davasıdır.

Tereke ve terekenin tespitine ilişkin hükümler, Türk Medeni Kanunu’nun 589 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu yazımızda, terekenin tespiti davasında yetki kuralını, yani davanın nerede açılması gerektiğine ilişkin bilgiyi, Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 11.10.2021 tarih ve 2021/7424E. 2021/11145K. sayılı ilamı ile izah edeceğiz.

“TMK madde 589: Mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi, istem üzerine veya re'sen tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün önlemleri alır. Bu önlemler, özellikle kanunda belirtilen hallerde terekede bulunan mal ve hakların yazımına, terekenin mühürlenmesine, terekenin resmen yönetilmesine ve vasiyetnamelerin açılmasına ilişkindir. Önlemlerle ilgili giderler, ileride terekeden alınmak üzere, başvuran kişi tarafından; önleme hâkimin re'sen karar verdiği hallerde Devlet tarafından karşılanır.

Mirasbırakan, yerleşim yerinden başka bir yerde ölmüş ise, o yerin sulh hâkimi bu ölümü yerleşim yeri sulh hakimine gecikmeksizin bildirir ve mirasbırakanın ölüm yerinde bulunan mallarının korunması için gerekli önlemleri alarak bununla ilgili dosyayı ve varsa vasiyetnameyi yerleşim yeri sulh hakimine gönderir.”

Kanun maddesinden de açıkça görüleceği üzere, tereke ile ilgili işlemler, mirasbırakanın yerleşim yerinde yapılmalıdır. Ancak bu yerleşim yerinin tespiti bazı durumlarda zor olmaktadır. Örneğin yurtdışında yaşayan veya birden fazla yerleşim yeri olan kişiler için, hangi mahkemenin yetkili olacağı, terekenin tespiti davasının hangi şehirde açılacağı veya mirabırakanın sürekli kalma niyetiyle o adreste ikamet edip etmediğini tespit etmek güçtür.

Bu hususta Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin kararı şöyledir;

Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 11.10.2021 tarih ve 2021/7424E. 2021/11145K. sayılı ilamı “KARAR: Dava, murisin terekesinin tespiti istemine ilişkindir.

İzmir 2. Sulh Hukuk Mahkemesince, müteveffanın nüfus kayıt örneğinin incelenmesinde 18/11/2019 tarihinde vefat ettiği, yerleşim yeri olarak yurtdışı adresinin bulunduğu, yapılan araştırmada Türkiye'de herhangi bir yerleşim yeri adresine rastlanmadığı ve Konya İli, ... İlçesi, ... Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir. ... Sulh Hukuk Mahkemesince ise, yapılan kolluk araştırması sonucunda müteveffanın vefat ettiği adresin ... Mahallesi 265/18 Kat:2 No:27 .../İZMİR adresi olduğu, Almanya'da yaşadığı ancak yaz aylarında Türkiye'ye geldiği, 2015 yıllarında doğum yeri olan ... ilçesi, İsaköy mahallesine geldiği 2-3 gün kalıp gittiği vefat ettiği tarihin net olarak 18/11/2019 olduğu, mezarının İzmir/Buca yeni mezarda olduğu, eşi olan ...'in Almanya da yaşadığının tespit edildiğinin bildirildiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Türk Medenî Kanunu'nun 589. maddesine göre; "Mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi, istem üzerine veya re'sen tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün önlemleri alır." 19/1. maddesine göre de "Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir."

Müteveffa hakkında yapılan kolluk araştırmasına göre murisin ölmeden önceki Türkiye'deki son yerleşim yeri adresinin "Buca/İZMİR” olduğunun bildirildiği anlaşılmakla, uyuşmazlığın İzmir 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümlenmesi gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK'nın 21 ve 22. maddeleri gereğince İzmir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 11/10/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

Terekenin Tespiti Davasında Yurtdışında ve Türkiye'de İkamet Halinde Yetkili Mahkeme Yukarıda bahsedilen Yargıtay kararında da belirtildiği üzere, terekenin tespiti davasında yetkili mahkemeyi tespit ederken, mirasbırakanın sürekli ikamet niyeti ile oturup oturmadığı hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bu olayda, mirasbırakanın yerleşim yeri Almanya olup, Türkiye'deki son yerleşim yeri ve vefat ettiği adres Buca/İzmir olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, mirasbırakanın nüfusa kayıtlı olduğu yer de Konya olarak görülmektedir. İlk derece mahkemesi olarak İzmir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, bu bilgiler ışığında yetkisizlik kararı vermiş olsa da Yargıtay yetki kuralının uygulanmasında nüfusa kayıtlı olunan yerin değil, ikamet edilen yerin önem taşıdığını belirtmiştir.

Yargıtay, mirasbırakan her ne kadar Almanya'da ikamet ediyor olsa da İzmir'de de sürekli kalma niyetinde olduğuna kanaat getirmiş ve yetkili mahkemenin İzmir Sulh Hukuk Mahkemesi olacağına karar vermiştir.

Özellikle yurtdışında yaşayan kişilerin, terekenin tespiti davası açması hususunda, davayı nerede açacaklarına ilişkin kuşkuları var ise, bahsedilen Yargıtay kararı çerçevesinde, mirasbırakanın nüfusa kayıtlı olduğu yeri değil, Türkiye'de en son ikamet ettiği yeri dikkate alıp, bu ildeki görevli Sulh Hukuk Mahkemesinde terekenin tespiti davası açmaları gerekmektedir.

 

 

Avukat Bahar Özmen

Tel: +49 157 37581470

bozmen@baharozmen.de

www.baharozmen.comYorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış. Şimdi ilk yorumu siz yapın!

Yorum Yapın

Email adresiniz gizlenecektir. Zorunlu alanlar (*) ile işaretlenmiştir.


Benzer Haberler